מפגש בין אימאמים ורבנים בשדרות
ביב יח יח חיע עכ כ

 

עיעיעיעיי